Категории и статии


± Интервюта с акваристи

± Общи статии

± Риби

± Растения

± Филтрация

» Хранене
 • Храненето на рибите - нещата, които трябва да се знаят

 • Хранене с хирономус


± Соленоводни аквариуми

± Бракични аквариуми

± Биотопи и биотопни аквариуми

± Екология

± Химия и физика

± Осветление

± Развъдници
 

Интервю с Хайко Блехер - част II

 

Продълажаваме с втората част на интервюто с Хайко Блехер.

Тук можете да прочетете първата част.

 

There was a recent publication in Finrama about real altums (Pterophyllum altum) found in the upper Rio Negro. They were catched in the border zone between Columbia and Venezuela close to two small towns – San Felipe and San Rafael. According to the photographs shown these are altums indeed but in order to confirm that a genetic tests has to be performed.
What do you think about this? Is it possible that these are real altums or you still support the claim that the real altum could be found only in Orinoco basin?


IWell I cannot see the picture of the San Felipe fish and I looked at the specimens in Museums, and it look like P. altum, but also like the P. scalare from the Rio Negro (which is often in the hobby called Rio-Negro-Altum and by some even altum), but again I think we all know that the Rio Negro P. scalare is the closest to P. altum of all species and variants. Only it does never grow as large, nor does it have the typical fin pattern and stripes of the P. altum. The big geographic barrier are the waterfalls, cataracts and rapids where they were unable to surpass, and those are below San Felipe.
 

 
Why are altums so hard to breed in aquarium? Up until few years ago you were skeptical about the publications of successful altum breeding in captivity. When do you think the first such breeding happened and who’ve achieved it?

It only happened once in Canada, long ago, it was published, by chance, while the owner was on holiday, but the 200 offspring all disappeared/died. Until this moment I do not believe that anyone has really spawned the P. altum with P. altum. I must see it, to believe it.?Everything in this respect shown to me are crosses, one fish P. altum and one fish P. scalare…but they are sold as offspring of P. altum. If one sees the natural ones and these offspring I think it is easy to see the difference.
 
Do you think the hybridization between P. scalare and P. altum happens in the wild (in the upper Rio Negro for instance)?
No. Аs explained there are natural barriers for probably 1 million or 12 million years separated.
 

Наскоро имаше публикация във Финрама относно истинските алтуми (Pterophyllum altum) открити в горното течение на Рио Негро. Те били уловени в граничната зона между Колумбия и Венецуела, в близост до две малки градчета – Сан Фелипе и Сан Рафаел. Съгласно показаните снимки това наистина са алтуми, но за да се потвърди трябва да бъдат извършени генетични тестове.
Какво мислите за това? Възможно ли е това да са истински алтуми или продължавате да твърдите, че истински алтуми могат да бъдат открити само в басейна на Ориноко?

Е, аз не можах да видя снимките на рибата от Сан Фелипе и разгледах индивидите в музеите. Изглеждаха като алтуми, но също така приличагха на P. scalare от Рио Негро (които често акваристите наричаме алтуми от Рио Негро, а някои просто алтуми). И все пак аз смятам, че всички знаем, че скалариите от Рио Негро са най-близкия от всички видове и подвидове до P. altum. Разликата е, че не порастват толкова големи и нямат типичните перки и черти на P. altum. Голямата географска бариера са водопадите и бързеите, които те не могат да преминат, а те са разположени под Сан Фелипе.

 

Защо алтумите са толкова трудни за размножаване в аквариум? До преди няколко години доста скептично приемахте публикации за успешно развъждане на алтуми в плен. Кога смятате, че за първи път са били размножени и кой смятате е успял да го направи?

Случи се само веднъж в Канада преди много време, беше публикувано, че е станало случайно, докато собственикът е бил на почивка, но всичките 200 малки изчезнали/умрели. Не мисля, че някой друг до този момент наистина е развъдил P. altum с P. altum. Ако някой види природните форми и показваното поколение, ще е лесно да види разликата.
 

Смятате ли, че хибридизацията между P. scalare и P. altum се случва в природата (например в горното течение на Рио Негро)?

Не, както обясних има естествени бариери от вероятно 1 милион или 12 милиона години.

 


Запознат ли си с работата на Уилсон Дж. Е М. Коща, който през последните години направи "революция" в систематиката на южноамериканските кили рибки и по-специално в род Rivulus, който беше разделен на няколко рода? Приемаш ли обявяването на нови видове само заради незначителна разлика в оцветяването на рибите без проведен ДНК анализ?

Със сигурност разделянето на видовете само на база молекулярни изследвания може да е и обикновено е грешно. С ДНК никой истински учен не може да каже дали това е правилният вид или не, само колко време са били разделени един от друг. Това е. Бразилците много рядко (мисля, че до момента никога) не са използвали молекулярен анализ за класифициране на видове и това е добре. ДНК-резултатите могат да бъдат добър помощен инструмент който използваме в международния журнал по ихтиология „Аква“.

Коща е отцепник, с когото може да бъде спорено (и се спори), но докато никой не го опровергае категорично, неговата работа трябва да бъде приемана. Не знам къде той публикува своите документи и дали някой ги проверява изобщо. Всичко което знам, е че той дълго време публикуваше нещата си при нас и беше много трудно да проверяваме публикациите му, а също така знам за няколко, които не преминаха проверката и той ги публикува на друго място. Аз мисля, че в нашият редакторски екип са някои от най-добрите ихтиолози на планетата. „Аква“ е световно признато и проверено ихтиоложко списание.

 

Пътувал си навсякъде по света, включително по най-дивите места. Изследвал ли си Европа и европейските риби? Кои от тях заслужават място в нашите аквариуми?

Изследвал съм доста, последно беше Украйна миналия декември. Мисля, че всички риби могат да се отглеждат в аквариум (може би без Silurus glanis, Cyprinus carpio и Esox Lucius), но само в собствения си биотоп, тоест винаги да ги държим в коректен биотоп.

 

Are you familiar with the work of Wilson J. E. M. Costa, who “revolutionized” the South American killifish taxonomy and the genus Rivulus in particular, which was divided into several genera? Do you accept the decision to describe a separate species based only on small differences in fish coloration without any proper DNA analysis?


For sure a separation on species only on molecular results can only and must be wrong. With DNA no true scientist is able to tell if it is a good species or not, only how long they are separated from each other. That is it. The Brazilians hardly (I think up to date none) are using molecular in classifying species and that is good. DNA-results can be a good tool, to help, as we are doing it in aqua, international journal of Ichthyology.

Costa is a splitter and that can be argued (and is), but as long as no one proofs contrary his work is and must be accepted. I do not know where he publishes the papers are peer-reviewed (at all). All I know is that he published for mmany year with us and we had avery hard time to get his paper reviewed and I know of several which have not passed the process and than he published it somewhere else. And I think on our editorial board are some of (if not the)best ichthyologists on this planet. Aqua is worldwide recognized as very strong peer-reviewed top ichthyologic magazine.

 

 You’ve travelled all around the world including the wildest places. Have you explored Europe and the European fish? Which of them deserve a place in our aquariums?


FI have explored quite a few, the latest was in the Ukraine last December. I think all of them (maybe except Silurus glanis, Cyprinus carpio and Esox Lucius), but according to their biotope – that is keep them only biotope correct.

 

Имате ли си любима риба от всичките, които сте открили?


Харесвам всички сладководни и бракични риби, не само защото ги изследвам цял живот, но и защото най-вече изучавам тяхната биология - някои от най-безцветните видове имат най-интересното и уникално поведение по време на развъждане. Бих могъл да ви разкажа, най-страхотните неща, които съм открил в това отношение, но нямаме време тук и сега.

 

Какво мислиш за морската акваристика, която напоследък набира все повече сили? Дали тя ще навреди на естествените рифове?


Mисля, че сте в грешка. Морските аквариуми никога не са били повече от 10%. В повечето държави едва достига 2 или 3%. Почти всеки човек, който започва морски аквариум се отказва след 1-2 години, рядко повече. Отказва се напълно от хобито или минава към сладководен аквариум. Винаги е имало възходи и падения в морската акваристика, но никога не е била стабилна. Цените винаги ще бъдат високи, освен ако не живеете близо до море с чиста вода. Водата винаги трябва да бъде подготвяна и тя не е евтина.

Сладководният аквариум струва малка част от морския и ако е направен като коректен биотоп не изисква почти никаква поддръжка. Ако оставите морския аквариум за 2 дни или най-много седмица се случва бедствие. Сладководните можете да оставите за 2-3 седмици без да се случи нищо. Не си и помисляйте, че малкото събрани от огромния океан риби застрашават каквито и да е риби или рифове. Това, което убива кораловите рифове (които видях отново през януари и февруари в Индийския и Тихия океан), е глобалното затопляне. Мащабите са огромни.


 

Do you have a favourite amongst all the fishes you’ve found?


I like all fresh- and brackish water fishes and not only because I study them all my life, but also because I study more than anything always their biology, and some one the least colourful have the most interesting and unique breeding behaviour. And I could tell you the most amazing things I have discovered in this respect, but no time now and here.

 

What do you think about the marine and reef aquaristics, which becomes more and more popular? Will it increase the damage already done to the natural reef habitats?


I think you are mistaken. Marine aquarium hobby has never ever been more than 10% of all aquarium fishes in this hobby. In most countries it does not even reach 2% or maybe 3%. Normally every person who starts with marine aquarium gives up after 1 to 2 years, rarely more. And give up completely or change to freshwater. There is and always has been a up and down in marines, but was never stable. This prices will always be high and unless you live near the Sea with good clean water always need to prepare the water and it is not cheap, a freshwater aquarium normally costs a fraction of that of the saltwater and if done biotope-correct needs hardly any maintenance at all, marine aquarium if you leave it alone for 2 days normally a disaster happens – latest one week.

Freshwater you can go to vacation for 2-3 weeks and if done correctly noting happens. And do not even dream that the few fishes collected in this gigantic Ocean harm any fish or reef, what kills the coral reefs (just seen it again this January-February in the Indo-Pacific) is the global warming. And it is tremendous.

 

Do you like the "nature aquarium" concept promoted by Takashi Amano?


Takashi was smart with the words, but actually what he did, and still does, should be called “No nature aquarium” as  these are typical “Zen” gardens he places unbder water. They are beautiful, often fantastic underwater garden done exclusively for men, never for fishes. No place the underwater world looks like his “nature aquarium”, only Japanese gardens. I demonstrate this very well in my book BLEHER’S DISCUS volume 2. I like it, but it has nothing to do with an aquarium, it should be out of water. The fishes (one can see this) never feel happy, they feel lost, it has nothing to do with their nature, their world.

It helped certainly the hobby and he was able to create a niche, and that is good, but it can, and never will, be something for the normal animal-fish-loving or nature-loving hobbyist. A small minority of a few thousands around the world vs. 100 million or more real aquarists will certainly continue to do a “Zen” garden underwater…

 

Do you prefer hi-tech or low-tech aquariums?


I prefer the biotope aquarium.

 

In which countries do you think the aquaristics is most advanced and is developing in the right direction?


Always was Germany (the cradle of it), and possibly still is, but China is moving so fast that I think if not already, in a couple of year is upfront. Naturally the USA is very strong but not as much “advanced” as central Europe (France, Italy, Holland, England, Poland, etc.).
Допада ли ти концепцията «природен аквариум» ("nature aquarium"), представена от Такаши Амано?


Такаши беше добър с думите, но това, което всъщност направи, трябва да се нарече „неприроден аквариум” (“no nature aquarium”), защото това са типични Зен градини под вода. Те са красиви, дори прекрасни подводни градини, направени изключеително и само за човека, никога за рибите. На никое място подводният свят не изглежда като неговия «природен аквариум» - така изглеждат само японски градини. Показвам това много ясно във втората част на книгата ми «BLEHER’S DISCUS”. Харесва ми, но няма какво да прави в аквариум, това трябва да бъде извън водата. Рибите (както можете да забележите) никога не се чувстват щастливи, те са изгубени, това няма нищо общо с тяхната природа, техния свят.

Със сигурност той е дал някакъв тласък на хобито и е създал ниша, това е добре, но никога няма да бъде от значение за нормалния обичащ рибите или природата привърженик на хобито. Малцинство от няколко хиляди хора по света срещу над 100 милиона истински акваристи ще продължават да правят Зен градини под водата…
 

 

Високотехнологични или нискотехнологични аквариуми предпочиташ?


Предпочитам биотопни аквариуми.

 

В кои държави смяташ аквариумното хоби за най-добре развито (и в най-правилна посока)?


Винаги е била Германия (люлката на хобито), и вероятно още е, но Китай се движи толкова бързо, че ако все още не е, след няколко години ще води. По принцип САЩ са доста силни, но не толкова развити, като централна Европа (Франция, Италия, Холандия, Англия, Полша и т.н.).

При всичките ти пътувания по света имаш ли свои аквариуми вкъщи? Ако да, кой се грижи за тях в твое отсъствие?


Наскоро се преместих в тази къща на брега на река, далече от всякакви други постройки, засега без моя офис, съответно всички аквариуми са празни. Ако ми отпуснат заем тази година и довърша строителната дейност, ще направя доста на брой специално изработени аквариуми с коректни биотопи. Преди притежавах Аквариум Рио с над 1000 аквариума за над 30 години…

И да повторя: коректният биотопен аквариум не изисква почти никакви грижи, като изключим храненето и доливането на вода (на място на изпарената такава). Така правех вкъщи в Германия в моя 1200 литров аквариум в продължение на 4 години, без да го пипам, освен при хранене и доливане на вода. Различни хора (като например Холгер oт Tropica или Денерле от Dennerle) идваха при мен и казваха, че това е най-красивият аквариум, който са виждали. Беше коректен биотоп, като в природата, а не “природен аквариум”...

 

Какво мислиш за големите риби и морски бозайници в публичните аквариуми и делфинариуми?


Те 100% имат по-добър шанс за оцеляване, отколкото в природата. Както обясних по-горе, това рано или късно ще са единствените места, където ще могат да живеят и оцеляват, и за по-дълго, отколкото в природата… както аквариумните риби.

With all your travels do you have your own aquariums at home? Who takes care of them while you’re away?


I just moved recently to this riverside house far from any housing and still not with my office, therefore all aquariums are empty. If I get the mortgage this year and finish the additional buildings it will be back, with quite a few tanks special build – biotope correct. But you know I had Aquarium Rio with 1000 aquariums for over 30 years …

And I want to repeat: a biotope correct aquarium needs almost no care except of feeding and the water which evaporates to replace, like I did it in my German home 1200 litre aquarium for 4 years never touched it, except food and water and every person (like Holger from Tropica or Dennerle from Dennerle) came to viskt me said this is the most beautiful aquarium they have ever seen … It was done biotope correct, like in nature, but not a “nature aquarium”...

 

What do you think about big fish and marine mammals kept in public aquaria and dolphinariums?


They have am 100% better survival chance than in nature. I explained above, these are the only places sooner or latter they will be able to live and survive, and much longer than in nature… like the aquarium fish.

Do you eat fish? If you do which is your favourite one?


Sure I love fish and in Italy we eat plenty. On my yearly Amazon expeditions I only eat fish, and by far the best tasting of all are the Piranhas.

 

If you can give one general advice to a novice aquarist what it would be?


To do ONLY biotope correct aquariums, this is present and the future and onces done it one will see things never seen before and weill forget TV.

 

What would you wish to Aquaportal readers?


Think Fish.

 

Heiko Bleher

Ядеш ли риба? Ако да, коя ти е любима?


Разбира се, аз обичам риба и в Италия ядем доста. По време на ранните ми експедиции в Амазония ядях само риба. До сега най-вкусни от всички са ми пираните.
 

 

Ако трябва да дадеш един съвет към начинаещите акваристи, какъв би бил той?


Правете само коректни биотопни аквариуми, това е настоящето и бъдещето и тези, които го направят, ще видят невиждани неща и ще забравят телевизора.

 

Какво ще пожелаете на читателите на Аквапортал?


Мислете като риба.

 

Хайко Блехер

Интервюто взе: Цветан Игнатов

Превод: Станислав Пац

 Ако искате да добавите коментар към статията, натиснете тук. (работи с javascript)